POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Opšte informacije i pojmovi

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika) opisuje koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo, i u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.METRO CASH AND CARRY D.O.O Beograd, sa sedištem na adresi Autoput za Novi Sad 120, Beograd, Republika Srbija, matični broj 17482700 (dalje: "METRO" ili "mi") obrađuje podatke o ličnosti korisnika svojih usluga i posetilaca METRO web stranica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018) i drugim važećim propisima.Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo podatke o ličnosti savesno i zakonito, isključivo u skladu sa i na osnovu zakonom predviđenim zakonitim osnovima za obradu. 

U smislu ove Politike, značenja korišćenih pojmova su sledeća:

- Posetilac je osoba koja pristupa i služi se METRO web stranicama

Kupac je privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, komanditno društvo i ortačko društvo), preduzetnik odnosno fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti, ili bilo koja druga forma organizovanja koja je zainteresovana da se pridruži i postane deo METRO trgovačke franšize „Jutro“.

2. Način i svrhe obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti tokom korišćenja naše web stranice:

Vaša poseta našoj web stranici i korišćenje naših mrežnih usluga biće zabeleženi. Zabeležena je IP adresa koju trenutno koristi vaš terminal (na primer računar ili mobilni telefon), datum i vreme, vrsta pregledača i operativni sistem vašeg terminalnog uređaja i stranice kojima se pristupa. Ovi podaci se prikupljaju u svrhu sigurnosti podataka i radi optimizacije i poboljšanja naših internet usluga. Obrada se zakonski zasniva na legitimnom interesu da zaštitimo našu web stranicu i da poboljšamo naše usluge. Bilo koja druga obrada podataka, osim u statističke svrhe u anonimnom obliku, vrši se samo u okviru ove Politike privatnosti. Pored toga, podaci o ličnosti se čuvaju samo ako nam ih dostavite sa svog sopstvenog naloga, npr. kao deo onlajn prijave ili za izvršenje ugovora. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke mere predostrožnosti kako bismo osigurali da su podaci šifrovani tokom procesa online prijave ili druge usluge, tj. zaštićene od neovlašćenog pristupa. Dalje informacije, posebno o tehnologijama koje koristimo, mogu se naći u nastavku.

Online prijava:

Kako bismo obradili vašu prijavu za pridruživanje METRO trgovačkoj franšizi “Jutro” potrebni su nam podaci o vašem kontakt telefonu, e-mail adresi i gradu za koji se prijavljujete.

 

Kolačići ("Cookies"):

Kako bismo omogućili bolje korisničko iskustvo, funkcionalnost i informacije o promocijama, na našim web stranicama koristimo tzv. kolačiće ("Cookies"). Kolačići služe da bi web stranice radile optimalno i kako bismo Posetiocima omogućili što bolje iskustvo pregledanja i korišćenja web stranica. Odabirom  postavke, "Slažem se" Posetilac pristaje na korišćenje konkretnih kolačića na METRO web stranicama. Detaljne informacije o postavkama kolačića moguće je dobiti ovde, a na istoj adresi nalaze se i detaljne informacije o načinu korišćenja kolačića.

 

Primalac podataka o ličnosti:
 
U skladu sa zakonskim obvezama i isključivo na osnovu pisanog zahteva nadležnih državnih organa (npr. sudovi, policija, organi uprave), tim organima ili drugim primaocima dostavićemo ili omogućiti pristup prikupljenim podacima.Prema potrebi,  podatke o ličnosti prosledićemo i pouzdanim partnerima (obrađivačima) u svrhe ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa s kupcem, u skladu sa važećim propisima.

 

Mere zaštite podataka o ličnosti:
 
Prikupljene podatke o ličnosti obrađujemo uz obaveznu primenu odgovarajućih pravnih, tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera zaštite kako bismo sprečili svaku neovlašćenu obradu podataka o ličnosti. Pristup podacima o ličnosti omogućen je samo onim METRO zaposlenima i isključivo u onoj meri u kojoj je to potrebno kako bismo mogli da pružamo određene usluge. Prikupljene podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje svrhe zbog koje su prikupljeni, odnosno koliko je određeno primenjivim zakonskim propisima.

 

Prenos podataka:

Mi smo deo METRO Grupe koja posluje na međunarodnom planu. Da bismo postigli gore pomenute svrhe i uspostavili jedinstven sistema automatske obrade podataka za sva privredna društva koja posluju u okviru Metro Grupe, iz tehničkih razloga, angažujemo pružaoce usluga i obrađivače, na primer naši pružaoci usluga cloud hostinga, internet platformi i održavanja, koje dobijate od nas, ili naši provajderi usluga za slanje e-mailova i SMS-a, kontakt telefonom ili štampanje personalizovanog oglašavanja. To su spoljni pružaoci usluga, a takođe i pružaoci usluga u okviru METRO grupe, poput zajedničkih servisnih centara METRO grupe, koji se nalaze izvan Republike Srbije, u zemljama unutar i izvan Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (npr. Međunarodni centar podataka METRO grupe kojim upravlja METRO Sistems GmbH). Prenos Podataka o ličnosti se vrši u drugu državu, deo njene teritorije, u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, za koje je utvrđeno da obezbeđuju primeren nivo zaštite Podataka o ličnosti. U slučaju prenosa Podataka o ličnosti u države, deo njene teritorije, u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite, prenos Podataka o ličnosti osiguravamo uz primenu odgovarajućih mera zaštite, sa ovim pružaocima usluga, kojima se oni obavezuju da obrađuju Podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom, kako bi garantovali visok nivo zaštite Podataka o ličnosti. Drugi prenos Podataka o ličnosti drugim primaocima se ne obavlja, osim ako smo to obavezni po zakonu.

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti:
 
Podaci o ličnosti će se čuvati do okončanja odnosa sa Rukovaocem ili do trenutka opoziva pristanka na obradu Podataka o ličnosti. U svakom slučaju Podaci o ličnosti se čuvaju u periodu koji je razumno potreban u skladu sa svrhom obrade Podataka o ličnosti, odnosno kada je takav rok određen zakonom. Podaci o ličnosti se čuvaju do trenutka kada se opozove pristanak na obradu Podataka o ličnosti (u situacijama gde je pristanak osnov za obradu Podataka o ličnosti), osim ukoliko postoji drugi pravni osnov za obradu. Podaci o ličnosti se čuvaju u svakom slučaju ako postoji zakonska obaveza Rukovaoca da čuva Podatke o ličnosti u određenom vremenskom roku u skladu sa knjigovodstvenim, poreskim i ostalim propisima;

 

Prava lica na koja se podaci odnose:
 
Kupac, u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrši METRO kao Rukovalac, ima sledeća prava:

 

- Pravo na pristup svojim podacima;
- Pravo na ispravku, dopunu, brisanje i ograničenje obrade;
- Pravo na prigovor;
- Pravo na prenosivost podataka;
- Pravo da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Kontakt za zaštitu podataka o ličnosti:
 
Zahteve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu  podataka o ličnosti moguće je uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca u našim poslovnicama ili slanjem elektronske pošte Saradniku za zaštitu podataka na mail zastitapodataka@metro.rs i/ili dataprotection@metro.rs

U skladu sa važećim zakonskim propisima kojima je regulisana zaštita podataka o ličnosti, svaki zahtev, pritužbu ili upit biće rešen što je pre moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema. Rok za odgovor na zahtev lica može produžen za još 60 dana ukoliko je to neophodno uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za produženje bićete obavešteni u u roku od 30 dana od prijema zahteva.

Pri ostvarivanju kontakta i primanju zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo identitet podnosioca zahteva i sprečimo neautorizovanu obradu podataka o ličnosti.

 

Saradnik za zaštitu podataka o ličnosti:
Marija Ćalasan

METRO CASH AND CARRY D.O.O Beograd, Autoput za Novi Sad 120, Beograd, Republika Srbija, matični broj 17482700 zastitapodataka@metro.rs i/ili dataprotection@metro.rs 

U slučaju povrede bilo kojeg od prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ukoliko smatrate da  je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu nadzornom ogranu. U Republici Srbiji nadzorni organ je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar Kralja Aleksandra 15, Beograd, www.poverenik.rs
 

Izmene i dopune Politike privatnosti:

Informacije u slučaju promene ove Politike privatnosti biće objavljena na ovoj stranici i biće naveden datum njene poslednje izmene.

Ova Politika je ažurirana verzija Politike od 21.08.2019. godine i primenjuje se od 01.11.2020.